Steun voor vorming

Short Description: 

U wil uw bekwaamheid of die van uw personeel verhogen? Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest stelt een steun voor opleidingen voor.

Level: 
Beneficiaries: 

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

 • u hebt een micro-kleine of middelgrote onderneming ;

 • u bent actief in de toegestane sectoren ;  

 • u dient gevestigd te zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

 • u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming ;

 • u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun.

Conditions: 

Zal het volgen van een opleiding de werking of de competitiviteit van uw onderneming verhogen? Of het nu voor uzelf of uw personeel is, u kan een steunaanvraag doen als die opleiding een uitzonderlijk of dringend karakter heeft en indien deze opleiding minstens 1.000 € kost. Dit betekent dat u in volgende gevallen geen beroep kan doen op deze steun:

 • de opleiding heeft betrekking op de normale dagelijkse werking van uw onderneming [1] ;

 • de opleiding is verbonden met de basiskennis van de activiteiten van uw onderneming.

Noteer dat u evenmin van deze steun kan genieten indien de vorming voortvloeit uit een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine). Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking.
U mag vrijelijk de opleidingssinstelling kiezen. De voorwaarden zijn: de instelling moet onafhankelijk van uw onderneming zijn, gespecialiseerd zijn in de betrokken materie en over minimum twee jaar ervaring beschikken [2]. U kan echter enkel eenmaal beroep doen op een opleidingsorganisatie. Als u een andere/tweede opleiding wilt volgen (zelfs tijdens een ander kalenderjaar), moet u een andere opleidingsorganisatie kiezen.

[1] De notie van de dagelijkse, normale of regelmatige werking wordt bekeken in functie van uw bedrijfsactiviteit en de uitvoerende taken van het te vormen personeel.
[2] De ervaring van de opleider is ten persoonlijke titel.

Investments: 
Percentage van de steun50 % van de opleidingskost
Minimumbedrag van de steun500 €
Maximumbedrag van de steun3.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen3 opleidingen per burgerlijk jaar
Procedures: 

De aanvraag moet ingediend worden bij voorkeur voor de opleiding of, ten laatste, 30 kalenderdagen na de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

 • het aanvraagformulier;

 • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;

 • de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun cv of folder;

 • een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving.

De begunstigde vraagt de betaling van de premie binnen de drie maanden na het einde van de opleiding. Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

 • een kopie van de factuur en een bewijs van de betaling van de opleiding (fotokopie van het bankrekeninguittreksel).

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Useful Links

Documents