07/06/2016

Bent u persoonlijk aansprakelijk als zaakvoerder van een bvba ?

zaakvoerder wordt aangewezen als verantwoordelijk

Als zaakvoerder draagt u steeds meer verantwoordelijkheden en loopt u dus ook meer risico’s. U kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een fout bij de uitoefening van uw mandaat, met soms zware financiële gevolgen.  Wanneer kan die aansprakelijkheid ingeroepen worden? Kan de algemene vergadering u een kwijting geven? Blijft u aansprakelijk na ontslag? Kan u zich verzekeren tegen dit risico?

Beperkte aansprakelijkheid?

Het principe is dat de zaakvoerder niet persoonlijk gebonden is door de verbintenissen die hij in naam en voor rekening van de vennootschap aangaat.

Uw privévermogen kan in de regel niet aangesproken worden voor de schulden van de vennootschap. Toch zijn er een aantal uitzonderingen op die algemene regel!

Interne aansprakelijkheid

De vennootschap zelf kan de zaakvoerder aansprakelijk stellen voor fouten in zijn bestuur. Het moet daarbij wel gaan om fouten die een normaal en voorzichtig zaakvoerder in dezelfde omstandigheden niet begaan zou hebben.

Zo kan er sprake zijn van een bestuursfout bij:

  • overdreven publicitaire uitgaven;
  • het afsluiten van een overeenkomst tegen kennelijk ongunstige voorwaarden voor de vennootschap;
  • onvoldoende toezicht op de prestaties verricht door de accountant van de vennootschap;
  • het niet op tijd vervolgen van een solvabel schuldenaar.

De vennootschap moet wel de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beiden aantonen.

De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid om de zaakvoerder te vervolgen. Het is niet omdat de zaakvoerder de meerderheid van de aandelen bezit dat hij altijd buiten schot blijft. Als een of meerdere vennoten van mening zijn dat u aansprakelijk bent voor t.o.v. de vennootschap begane fouten, kunnen zij eventueel een zogenaamde minderheidsvordering instellen.

Externe aansprakelijkheid

Ook derden kunnen een zaakvoerder aansprakelijk stellen. Wanneer een kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement, kunnen de curator of de onbetaald gebleven schuldeisers de zaakvoerder aanspreken.

Dat kan niet voor kleine bvba’s (minder dan € 620.000 omzet en een balanstotaal lager dan € 370.000). Wanneer de vennootschap herhaaldelijk in gebreke bleef om de btw te betalen of de bedrijfsvoorheffing door te storten, dan kan de fiscus of de curator proberen de zaakvoerder aan te spreken. De rechter volgt hen niet altijd.

Zaakvoerders die het Wetboek van Vennootschappen of de statuten niet naleven, begaan een fout. Om een vergoeding te krijgen, moet de schadelijder het oorzakelijk verband tussen fout en schade aantonen.

Wie misbruik van vennootschapsgoederen of valsheid in geschrifte pleegt, de boekhouding vervalst, enz. is ook strafrechtelijk aansprakelijk en riskeert boetes, een gevangenisstraf of een beroepsverbod waardoor hij gedurende een bepaalde periode (vaak tien jaar) geen mandaat van zaakvoerder mag uitoefenen of in eigen naam een handelszaak mag oprichten.

Beperk uw risico’s

Kwijting?

De algemene vergadering spreekt zich jaarlijks uit over de kwijting van de zaakvoerder. Dit wil zeggen dat de vennoten de zaakvoerder al dan niet te kennen geven dat hij zijn mandaat correct heeft uitgeoefend.

Een veel voorkomende misvatting is dat deze kwijting de zaakvoerder vrijstelt van iedere latere aansprakelijkheid. Kwijting heeft immers louter betrekking op de aansprakelijkheid van de zaakvoerder ten aanzien van de vennootschap en niet de aansprakelijkheid ten aanzien van derden met inbegrip van de overheden.

Verder zal de zaakvoerder zich niet op de kwijting kunnen beroepen indien hij informatie verborgen hield (onjuiste weergave van de jaarrekening of weglatingen in de jaarrekening). Controleer dus de boekhouding of stel iemand aan die dat in uw plaats kan doen.

Niet akkoord?

Gebeuren er zaken die u als zaakvoerder niet kunt accepteren, laat dat dan notuleren op de volgende vergadering. Wordt er geen gevolg gegeven aan uw opmerkingen, klaag de feiten dan aan op de eerstvolgende algemene vergadering. Vraag uw medezaakvoerders om de zaken recht te zetten. Neem als laatste redmiddel, bij ernstige feiten, ontslag. Een zaakvoerder blijft steeds aansprakelijk voor bestuursfouten gemaakt vóór het ontslag, ook al leiden deze pas tot schade na het ontslag.

Een verzekering?

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn vandaag de dag meer en meer ingeburgerd. In principe kan de vennootschap zelf een verzekering afsluiten ten voordele van haar zaakvoerder. Daarbij is het van belang dat in de verzekeringspolis nauwgezet wordt nagegaan welke fouten gedekt zijn onder de polis. Alleszins zal geen dekking verleend worden in geval van opzet of in geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Auteur/Organisatie: 
impulse.brussels - Kris Thesin

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us