Afvalwater: lozingsnormen en heffing – Grondwaterwinning

1. Toevoer en lozing

De meeste Brusselse ondernemingen gebruiken leidingwater dat ze achteraf lozen in de riolering. In dat geval is de reglementering, gedetailleerd in onderstaande punten 2 tot 5, van toepassing.

Twee bijzondere gevallen dient u te onthouden :

 • Overweegt u een grondwaterwinning (bijvoorbeeld voor een carwash), dan hebt u twee vergunningen nodig: een verklaring of vergunning voor het aftappen en de milieuvergunning

 • Wenst u uw afvalwater te lozen in oppervlaktewater (bijvoorbeeld in het kanaal), in grondwater, in de kunstmatige afvoerkanalen voor regenwater of zelfs in de bodem, dan is de reglementering veel strikter

Wil u hierover meer weten, dan kan u contact opnemen met Leefmilieu Brussel of met de milieuadviseurs van impulse.brussels.

De internet site van Leefmilieu Brussel geeft enerzijds veel algemene info in het thema Water maar anderzijds ook zeer gedetailleerde info voor bepaalde activiteitensectoren.

2. Enkele belangrijke begrippen

Om alle toelichtingen te kunnen begrijpen, moet men weten dat afvalwater wordt onderverdeeld in:

 • huishoudelijk afvalwater 

  ... als het enkel afkomstig is van sanitaire voorzieningen, keukens, de schoonmaak van gebouwen (woningen, kantoren, handelszaken, scholen, restaurants, hotels … m.a.w.: plaatsen die geen specifiek risico inhouden), wasbeurten thuis of in een automatische wasserette, het wassen van fietsen, carwash (max. tien voertuigen per dag), regenwater, en van fabrieken of werkplaatsen of opslagplaatsen of laboratoria die minder dan zeven werknemers tellen, behalve indien de dienst die de loosvergunning aflevert, meent dat het afvalwater teveel risico’s inhoudt;

 • industrieel afvalwater 

  ...in alle andere gevallen.
   

3. Toelating om afvalwater te lozen in de riolering

In theorie zou een vergunning moeten worden aangevraagd telkens afvalwater moet worden geloosd.

In de praktijk:

 • moet voor het huishoudelijke afvalwater dat in de riolering terechtkomt, geen specifieke vergunning worden afgeleverd;
 • moet voor het industriële afvalwater dat in de riolering wordt geloosd, wel een vergunning worden afgeleverd.

Twee mogelijkheden:

 • ofwel beschikt u over een milieuvergunning waarin standaard ook een vergunning voor het lozen van afvalwater is opgenomen;
 • ofwel beschikt u over een oude exploitatievergunning die nog steeds geldig is, en moet u een bijkomende vergunning aanvragen bij Leefmilieu Brussel.
   

4. Normen m.b.t. het lozen van afvalwater in de riolering


4.1. Drie mogelijke situaties


In de praktijk doen zich 3 situaties voor, waarin men als volgt handelt:

 1. de onderstaande algemene normen worden toegepast indien uw milieuvergunning niets vermeldt hieromtrent en er voor uw activiteit geen sectorale normen gelden;

 2. de normen van de milieuvergunning worden toegepast indien vermeld.  Deze normen zijn doorgaans volledig en men kan zich daartoe beperken;

 3. de sectorale normen worden toegepast als die gelden voor uw activiteit.  Van de ongeveer zestig sectoren waarvoor specifieke normen gelden, vinden we er een dertigtal terug in Brussel.  Daarbij gaat het van wasserijen over slachthuizen voor vlees en gevogelte tot laboratoria.
  Maar opgelet: als een bepaalde parameter niet is gedefinieerd in de sectorale normen die voor u van toepassing zijn, volgt men voor deze parameter de algemene norm. Daarnaast maken bepaalde sectoren, zoals die van garages, droogkuisen of pompstations het onderwerp uit van aparte wetgeving die ook verplichtingen kan opleggen inzake afvalwater.
  Aarzel dus niet om contact op te nemen met de milieuadviseurs van impulse.brussels om te begrijpen hoe deze normen onderling geordend worden.


4.2.  De algemeen geldende normen 

 • voor het lozen van huishoudelijk en industrieel afvalwater

  Het is verboden in de openbare riolering:

   • mechanisch gemalen voorwerpen, materialen of vast afval te gooien of te storten, alsook water dat dergelijke materialen bevat;
   • vervuilde of vervuilende vloeistoffen of gassen te laten stromen.

Verder is het ook verboden vaste of vloeibare stoffen zodanig te deponeren op een locatie dat ze door een natuurfenomeen in datzelfde water kunnen terechtkomen.

 • voor het lozen van huishoudelijk afvalwater

  Het geloosde afvalwater mag het volgende niet bevatten:

  • textielvezels, plastic verpakkingen, al dan niet organisch vast huishoudelijk afval;
  • minerale oliën, ontvlambare producten, vluchtige oplosmiddelen;
  • andere stoffen die afgescheiden worden door petroleumether, met name vetten met een gehalte van meer dan 0,5 g/l;
  • andere stoffen die het rioleringswater toxisch of gevaarlijk kunnen maken.
 • Algemeen geldende normen voor het lozen van industrieel afvalwater

  Deze lozingen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • pH: tussen 6 en 9,5;
  • temperatuur: 45 °C of minder;
  • de stoffen in suspensie mogen niet groter zijn dan 1 cm en niet meer bedragen dan 1 g/l, en ze mogen ook de werking van de vijzelgemalen en de zuiveringsinstallaties niet belemmeren;
  • geen ontvlambare of explosieve opgeloste gassen bevatten, noch producten die het vrijkomen van dergelijke gassen kunnen veroorzaken;
  • geen dampen genereren die het milieu schaden;
  • de stoffen die afgescheiden worden door petroleumether, m.a.w. de vetten: minder of gelijk aan 0,5 g/l;
  • geen stoffen bevatten die een gevaar kunnen genereren voor het personeel dat de rioleringen en de zuiveringsinstallaties onderhoudt, die de leidingen kunnen beschadigen of verstoppen, die de werking van het zuiveringsstation of van de vijzelgemalen kunnen verstoren of die een ernstige vervuiling kunnen veroorzaken van het ontvangende oppervlaktewater.
    

5. Heffing voor de sanering van het in de riolering geloosde afvalwater

Het afvalwater dat in de riolering wordt geloosd, wordt deels gesaneerd in een van de twee openbare zuiveringsinstallaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In theorie zou iedereen een heffing moeten betaling die in verhouding staat tot de hoeveelheid van elk type geloosde vervuilende stof.  Dus iedereen zou zijn afvalwater moeten registreren en analyseren. Dat is echter niet realistisch, ook al wordt die mogelijkheid voor iedere onderneming open gelaten.

In de praktijk:

 • ofwel wordt uw afvalwater automatisch beschouwd als huishoudelijk afvalwater (sectoren niet opgenomen in de waterwetgeving) en ontvangt u een waterfactuur van Hydrobru met de gewestelijke saneringsbijdrage.

Opmerking: men gaat ervan uit dat al het water dat u verbruikt, in de riolering terechtkomt.  Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met de milieuadviseurs van impulse.brussels om na te gaan hoe u een deel van de heffing terugbetaald kunt krijgen.

 • ofwel zou uw afvalwater industrieel kunnen zijn (sectoren opgenomen in de waterwetgeving) en ontvangt u uw waterfactuur van Hydrobru (met de gewestelijke basisheffing); maar daarnaast ontvangt u ook een formulier van Leefmilieu Brussel begeleid door een verklarende nota. Op het einde van deze nota vindt u trouwens de sectoren die industrieel afvalwater mogen lozen.  Na onderzoek zal Leefmilieu Brussel u zeggen:
  • dat al uw afvalwater wordt beschouwd als huishoudelijk omdat uw onderneming minder dan zeven werknemers telt en er geen bijzonder risico op watervervuiling is.  In dat geval hoeft u niets meer te betalen en zal BIM u zelfs een deel van de heffing moeten terugbetalen indien niet al het gebruikte leidingwater in de riolering terechtkomt;

  • dat uw afvalwater, ten minste gedeeltelijk, industrieel van aard is en dat op basis van een theoretische berekening de vervuilingslast minder dan 20 miljoen eenheden bedraagt.  In dat geval zal een forfaitaire heffing worden berekend op basis van uw activiteitensector en het activiteitenvolume. Dit forfaitbedrag, min de basisheffing die u al hebt betaald aan Hydrobru, wordt gefactureerd;

  • dat uw afvalwater, ten minste gedeeltelijk, industrieel van aard is en dat op basis van een theoretische berekening de vervuilingslast 20 miljoen eenheden of meer bedraagt.  In dat geval zal men u vragen de nodige analyses te doen, en de aanvullend te betalen heffing of de gedeeltelijke terugbetaling zal afhankelijk zijn van de reële vervuilingslast in uw afvalwater.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us