De regels inzake parkeerruimten

U vestigt uw onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hebt u gedacht aan de nodige parkeerruimte?  Hierna volgen de regels die u ter zake moet naleven om uw toelating te krijgen. Het betreft hier enkel de normen inzake privé-parkings buiten de openbare weg en die horen bij de hoofdbestemming van een gebouw zoals een kantoor, een handelszaak enz.

Wettelijk kader

Sinds 3 januari 2007 zijn de parkeerplaatsen gereglementeerd in titel VIII van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV).  De regels van de GSV worden toegepast bij de behandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige attesten en vergunningen voor nieuwe, herstelde en in sommige gevallen gerenoveerde gebouwen.

 • Titel VIII omvat de regels inzake parkeerruimte voor voertuigen, fietsen en leveringen.  De parkings moeten in principe overdekt zijn en de veiligheid verzekeren van zowel de parkinggebruikers als de openbareweggebruikers.  Wij raden u aan om dit hoofstuk aandachtig te lezen om alle na te leven voorwaarden te kennen.
   
 • Titel IV van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) omvat de regels die u moet naleven inzake toegankelijkheid van deze parkings voor personen met beperkte mobiliteit.

Naast deze twee titels uit de GSV kunnen er ook nog bijkomende regels gelden die opgenomen zijn in bijzondere bestemmingsplannen (BBP), verkavelingsvergunningen (VV), gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV) of stedenbouwkundige zoneverordeningen.  Om te controleren of dit soort reglementeringen van toepassing is voor uw gebouw, dient u contact op te nemen met het departement Stedenbouw van uw gemeente. 

De normen voor de bedrijven

1. Parkings bij kantoren en bij locaties bestemd voor hoogtechnologische activiteiten en productie van immateriële goederen

 • Het is erg belangrijk te controleren of uw activiteit wel degelijk overeenkomt met de definitie van één van deze drie activiteiten. Raadpleeg daartoe het glossarium van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP).
   
 • Om het toegelaten aantal parkeerplaatsen te bepalen, is het gewestelijke grondgebied opgedeeld in drie zones bepaald op basis van de bereikbaarheid van de onderneming met het openbaar vervoer (zone A: zeer goed bediend, zone B: goed bediend, zone C: matig bediend).
  Het maximale aantal toegelaten parkeerplaatsen daalt naarmate de frequentie waarmee het openbaar vervoer de locatie aandoet stijgt. Op de website van “BruGIS” worden deze A, B en C zones vermeld op een algemene kaart. Het volstaat uw adres in te tikken rechtsbovenaan; uw terrein wordt meteen op het scherm weergegeven.  Wenst u vervolgens de zones weer te geven, vink dan de rubriek "GSV" aan in het linkermenu, vervolgens de subrubriek "Toegankelijkheid". De kleur van de zone wordt op de kaart weergegeven
  .
 • Het maximale aantal toegelaten parkeerplaatsen bedraagt
  • in zone A: 2 parkeerplaatsen voor de eerste schijf van 250 m² en één plaats per bijkomende schijf van 200 m² vloeroppervlakte,
  • in zone B: 1 parkeerplaats per 100 m² vloeroppervlakte,
  • in zone C: 1 parkeerplaats per 60 m² vloeroppervlakte.
    
 • De norm voor de fietsenstalling bedraagt minimum één plaats per 200 m² vloeroppervlakte, met minimaal twee plaatsen voor het stallen van fietsen per gebouw.
   
 • Verder moet er voor de leveringen een specifieke ruimte worden ingericht volgens de onderstaande regels:
  • vloeroppervlakte van 1 000 tot 10 000 m²: minimum 1 leveringszone voor bestelwagens (vrije hoogte minimaal 2,60 m),
  • vloeroppervlakte > 10 000 m²: minimum 1 leveringszone voor vrachtwagens (vrije hoogte minimaal 4,30 m).

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, voorziet het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) de volgende mogelijkheden:

 • de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen;
 • de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als bewonersparking of als publieke parking;
 • de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die zal afhangen van de zone waarin het kantoorgebouw gelegen is.

Het BWLKE voorziet het om op bestaande kantoorgebouwen de berekeningswijze toe te passen voor de bepaling van het aantal toegelaten parkeerplaatsen die al sinds 1998 op nieuwe gebouwen wordt toegepast krachtens de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Bij elke verlenging of vernieuwing van een milieuvergunning voor een kantoorgebouw wordt een maximumaantal parkeerplaatsen bepaald.

2. Parkings bij ambachtelijke, nijverheids-, logistieke, opslag- of productieactiviteiten met betrekking tot materiële diensten, of bij handelszaken, groothandels, grote speciaalzaken, voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst en hotelinrichtingen.

 • Controleer eerst of uw activiteit wel degelijk overeenkomt met de definitie van een van deze tien activiteiten. Raadpleeg daartoe het glossarium van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP).
   
 • Voor deze activiteiten gelden geen vooraf vastgelegde normen meer. De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning of het stedenbouwkundig attest vermeldt in een gemotiveerd voorstel het benodigde aantal parkeerplaatsen, rekening houdend met de kenmerken van de onderneming, het mobiliteitsprofiel van de klanten, het type activiteit, de bereikbaarheid van de zone A, B of C, en de bestaande parkeermogelijkheden langs de openbare weg. 
   
 • Er moeten daarentegen wel minimaal 2 plaatsen voorzien zijn voor fietsen.
   
 • Verder moet voor de leveringen een specifieke ruimte worden ingericht volgens de onderstaande regels:
  • vloeroppervlakte van 500 tot 1 000 m²: minimum 1 leveringszone voor bestelwagens (vrije hoogte minimaal 2,60 m),
  • vloeroppervlakte > 1 000 m²: minimum 1 leveringszone voor vrachtwagens (vrije hoogte minimaal 4,30 m). 

Hoe moet ik mijn parking inrichten voor personen met beperkte mobiliteit?

De regels inzake toegankelijkheid van parkings voor personen met beperkte mobiliteit zijn vastgelegd in Titel IV van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV).  Deze regels gelden niet voor alle bedrijfsparkeerruimtes.  Om te weten of deze regels ook voor u van toepassing zijn, dient u de volledige lijst van betrokken activiteiten te raadplegen op de pagina’s 4, 5 en 6 van Titel IV van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Zijn ze voor u van toepassing, dan zal uw parking minstens twee parkeerplaatsen moeten tellen die voorbehouden zijn voor voertuigen gebruikt door personen met beperkte mobiliteit, en minstens één bijkomende parkeerplaats van dit type per schijf van 50 parkeerplaatsen.  Deze parkeerplaatsen moeten aangeduid worden met behulp van het internationale symbool voor toegankelijkheid en ze moeten zich vlakbij de toegangswegen bevinden.  Naargelang de configuratie van de locatie zijn minimumafmetingen vastgelegd.

Dit is slechts een samenvatting van de regels die voorzien zijn. Wij raden u aan Titel IV aandachtig en volledig te lezen, om na te gaan of uw onderneming deze regels strikt naleeft.  En vergeet niet dat slechts één niet-nageleefde regel deze personen de toegang tot uw parking zal ontzeggen en zo al uw inspanningen teniet kan doen.

Moet u een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning aanvragen?

Voor de aanleg van uw parkeerruimte, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Er zijn inderdaad heel wat regels die een dergelijke vergunning verplichten; het zou onmogelijk zijn ze hier allemaal op te sommen.  Wij raden u dan ook aan om deze vraag te stellen aan de dienst Stedenbouw van uw gemeente. 

Indien u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, moet u bij uw aanvraag:

 • een effectenrapport toevoegen voor een overdekte parking met plaats voor 25 tot 200 voertuigen of aanhangwagens; dat is ook het geval voor een parking in openlucht tussen 50 en 200 plaatsen.

 • een effectenstudie toevoegen voor een parking met plaats voor meer dan 200 voertuigen of aanhangwagens.  

Een milieuvergunning is ook vereist in de volgende gevallen: zie rubrieken 68 en 152 van de lijst van ingedeelde inrichtingen.

Updated 28/07/2017
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us