Fiscale tegemoetkomingen

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% in 2019. Dit zal in 2020 nog verder verlagen naar 25%. 

Dat tarief is van toepassing op de belastinggrondslag. Die belastinggrondslag is: de winst (voor belasting) van de vennootschap, maar verminderd, al naargelang het geval, met een reeks fiscale aftrekken. De reële belasting kan dus veel lager zijn.

Welke fiscale vrijstellingen en aftrekken kunnen vennootschappen toepassen?

Wat volgt is een summiere voorstelling van de belangrijkste aftrekken :

De aftrek definitief belaste inkomsten

De DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) is een vrijstellingsregeling die van toepassing is op vennootschappen die beleggen in aandelen van andere vennootschappen. Het komt hierop neer dat de uitgekeerde winst enkel in de belastbare grondslag wordt opgenomen van de dividenduitkerende vennootschap, terwijl de ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen onder bepaalde voorwaarden voor 100% kunnen afgetrokken worden van de winst van de dividendontvangende vennootschap. Aangezien de inkomsten al belast werden in de uitkerende vennootschap wordt een dubbele belasting op die manier vermeden.

De belastingaftrek voor innovatie-inkomsten

Op grond van de aftrek voor innovatie-inkomsten kunnen bedrijven tot 85% van hun netto-inkomsten uit innovatie aftrekken van de belastbare basis, waardoor de effectieve belastingdruk slechts 4,44% bedraagt (voor boekjaren vanaf 1/1/2018) en 3,3% vanaf 1/1/2020 (vanwege de verlaging van de vennootschapsbelasting)

De notionele intrestaftrek

Vennootschappen mogen van hun belastbare basis een bedrag gelijk aan de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen aftrekken. Deze aftrek is erop gericht de discriminatie van risicokapitaal ten opzichte van gelden die van derden geleend zijn te verminderen.

De aftrek van vorige verliezen

Een vennootschap mag van haar belastinggrondslag alle verliezen uit het verleden aftrekken. Deze aftrek van vroegere verliezen is niet beperkt in de tijd.

De investeringsaftrek

Door de investeringsaftrek kunnen sommige belastingplichtigen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van het bedrag dat door de onderneming aan een nieuwe investering werd besteed.
In principe wordt de investeringsaftrek in éénmaal toegepast (nl. voor het belastbare tijdperk van de investering). Sommige belastingplichtigen kunnen evenwel voor een aftrek kiezen die gespreid wordt over de duur van de afschrijvingsperiode. Bepaalde investeringen geven recht op een eenmalige verhoogde investeringsaftrek. Op basis van de Wet hervorming vennootschapsbelasting werd het basispercentage verhoogd van 8% naar 20%. Het nieuwe basispercentage is slechts tijdelijk van toepassing voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Updated 26/04/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us