Enkele belangrijke begrippen in de financiering

Enkele belangrijke termen voor een beter begrip

 • De verschillende financieringsbronnen vinden we terug aan de passiefzijde van de balans. Samen vormen ze de middelen die ter beschikking worden gesteld van de onderneming, dus ze vertegenwoordigen ook de schulden die de onderneming heeft tegenover haar schuldeisers, gerangschikt in volgorde van dalende opeisbaarheid. De term schulden moeten we hier uiteraard interpreteren in de ruime betekenis van het woord.

  De tegenhanger aan de actiefzijde van de balans, in de vorm van liquide middelen, vertegenwoordigt de actiemiddelen van de onderneming.
 • Het kapitaal, de posten die voortvloeien uit de autofinanciering en de subsidies maken deel uit van het eigen vermogen (of eigen kapitaal) van de onderneming, terwijl de kredieten het vreemd vermogen of de schulden vertegenwoordigen (in de strikte betekenis van het woord).

  Het eigen vermogen vertegenwoordigt de schuld van de onderneming tegenover de ondernemer, het vreemd vermogen is de schuld tegenover de externe schuldeisers.
 • Het niveau van het gecorrigeerde eigen vermogen (leunt nauw aan bij het begrip netto activa) van uw onderneming is een basiselement dat wordt gebruikt om de boekhoudkundige waarde van de onderneming te berekenen alsook om de kwaliteit van de bedrijfsstructuur en meer in het bijzonder de solvabiliteit van de onderneming te beoordelen.
 • De kredieten (of vreemd vermogen) op meer dan één jaar en het eigen vermogen maken het permanent vermogen uit, m.a.w.: de duurzame bedrijfsmiddelen. Soms verwijst men ook naar de “creditzijde”, ook al kan deze term soms restrictiever zijn en slechts bepaalde vormen van krediet op lange termijn omvatten.
 • Het verschil tussen het permanent vermogen (duurzame middelen) en de permanente activa (duurzame arbeidsplaatsen, m.a.w. de vaste activa) vormt het bedrijfskapitaal.
 • Sommige soorten kredieten op middellange en lange termijn (die omschreven worden als “quasi-eigen vermogen”), zoals de achtergestelde leningen, worden soms gelijkgesteld met het eigen vermogen. Het gaat hier echter om vreemd vermogen, dat wel deel uitmaakt van de creditzijde in de restrictieve betekenis van het woord, in tegenstelling tot de klassieke kredieten.
 • Voorschotten (kredieten) van één of meer vennoten aan de onderneming die worden geboekt als andere schulden op korte termijn, kunnen ook worden gelijkgesteld met het eigen vermogen, afhankelijk van de interpretatie. 
Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us