Energiepremies : premies voor studies en audits

Korte beschrijving: 

Audits en studies kunnen u helpen de zwakke - en sterke - punten van uw gebouwen op te sporen, te weten waar u begint met verbeteringswerken en vooral, de reële winst van de hele operatie te ontdekken.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

 • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
 • huurder (en vruchtgebruiker),
 • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Voorwaarden: 

Welke audits en studies ?

 • Energieaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of residentiële sector
 • Verlichtingsaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of van de gemeenschappelijke delen van een collectieve woning
 • Technisch-economische haalbaarheidsstudie, volgens het hierna volgende minimumbestek, die het belang nagaat van de installatie van een specifieke technologie vergeleken met een klassieke of eerder bestaande technologie:
  • een natuurlijk verluchtingssysteem in de plaats van een airconditioningsysteem;
  • een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;
  • een zonneboilersysteem;
  • een verwarmingstoestel op hout;
  • een installatie die hernieuwbare energie gebruikt en die in aanmerking komt voor de premie D3;
  • een warmtenetwerk.

De energiepremies 2019 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. De aanvragen moeten uiterlijk 12 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag. U dient die factuur dus te betalen vóór u een dossier kan opsturen.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die u terugvindt op de site van Leefmilieu Brussel (zie "links: formulier en reglement" onderaan).

Tegemoetkoming: 

Premies A: premies voor studies en audits

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

A1

Energieaudit en studie

€ 3.000 per gebouw

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

R

Onverenigbaarheden: 
 • De energiepremies zijn cumuleerbaar met andere steunmaatregelen (federale, gewestelijke of gemeentelijke). Het totale bedrag van de steun die door dezelfde aanvrager wordt ontvangen voor dezelfde werken, mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie in verhouding daarmee worden verminderd.

 • De Energiepremies zijn niet-cumuleerbaar met de Steunmaatregelen voor de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijven en zelfstandigen.

 • De samenvoeging van alle verleende energiepremies 2019 mag niet meer bedragen dan 200.000 € per gebouw.

 • Het totale bedrag van de ontvangen steun mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. De andere steunmaatregelen hebben betrekking op alle federale, gewestelijke en gemeentelijke financiële steun die dezelfde aanvrager heeft ontvangen voor de uitvoering van dezelfde werken of dezelfde investeringen als deze die in aanmerking komen voor de premieaanvraag. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie bijgevolg worden verminderd.

 • De totale overheidssteun (subsidies, premies, …) mag niet meer bedragen dan 200.000 € per onderneming over een periode van drie boekjaren.

Procedure: 

Het dossier moet bevatten :

 • Het formulier dat correct is ingevuld en ondertekend door de aanvrager en de aannemer
 • De gedetailleerde factuur van het saldo
 • De betalingsbewijzen
 • Eventuele technische bijlagen en/of foto’s.

U kan het aangetekend versturen naar het postadres van Leefmilieu Brussel :

Leefmilieu Brussel / Dpt. Energiepremies
Havelaan 86C/3000
1000 Brussels

U kan het ook per mail opsturen naar primes-premies@leefmilieu.brussels

Om meer inlichtingen over de procedures te krijgen, zie de algemene voorwaarden op de website van Leefmilieu Brussel (zie "links: formulier en reglement" onderaan).

Nuttige links

Instellingen:

Documenten