Fiscale vrijstelling intresten crowdfunding

Korte beschrijving: 

De belegger die in een schuldeffect van een start-up investeert via een crowdfundingplatform (credit crowdfunding) komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel in de vorm van een vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro per jaar.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

De vrijstellingsregeling geldt enkel voor intresten van leningen toegestaan aan ‘kleine’ ondernemingen. Bedoeld zijn,

 1. vennootschappen die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden :
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50

  • jaaromzet, exclusief btw : 9.000.000 euro

  • balanstotaal : 4.500.000 euro

 • natuurlijke personen die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan voormelde criteria.

De vrijstelling geldt slechts in hoofde van natuurlijke personen die het krediet verstrekken buiten de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid.

Voorwaarden: 
 • De lening wordt afgesloten voor minimaal vier jaar (het verworven voordeel gaat echter niet verloren bij vervroegde terugbetaling van de lening)

 • De lening kan niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere lening

 • Aan een startende onderneming (ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen)

 • Door tussenkomst van een “Crowdfundingplatform” (dus geen lening rechtstreeks aan de startende onderneming) 

 • Het leningsbedrag is beperkt tot 15.000 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2016; het basisbedrag is 9.996,5 euro), maar kan wel samengesteld zijn uit verschillende leningen, en zelfs toegekend aan meerdere startende ondernemingen.

Tegemoetkoming: 

De intresten van de leningen worden vrijgesteld van belastingen. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd en de intresten hoeven niet op het aangifteformulier in de personenbelasting te worden vermeld.
Wie deelneemt aan de vrijstelling van intresten van leningen zal in zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting het aantal leningen moeten vermelden dat hij op deze manier heeft afgesloten.

Nuttige links

Documenten