Opleidingscheque

Korte beschrijving: 

De opleidingscheque is een voordeel dat wordt toegekend aan werkzoekenden om hun aanwerving of hun vestiging als zelfstandige te vergemakkelijken.

Opleidingen die op deze manier gefinancierd worden, hebben tot doel hun competenties in hun nieuwe functie/activiteit te verbeteren of uit te breiden. Het kan gaan om opleidingen in zeer uiteenlopende domeinen zoals de bouw, houtbewerking, industrie, bewakingsdiensten, milieu, horeca, de non-profitsector, secretariaat, transport, commerciële functies ...

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Werkzoekenden met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij ACTIRIS. Houder van een "waardebon" voorafgaand aan de aanwerving OF de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Voorwaarden: 

De werkzoekende moet aan EEN van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • geen hoger diploma dan dat van het hoger secundair onderwijs (HSO) hebben;

  • bij ACTIRIS ingeschreven zijn als werkzoekende met een inactiviteitsduur van 2 jaar of meer;

  • 46 jaar of ouder zijn;

  • een erkende handicap hebben.

De werkgever en het voorgestelde contract voor de werkzoekende moeten aan drie voorwaarden voldoen:

  • exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

  • contract van onbepaalde duur,

  • op zijn minst een halftijdse betrekking.

Tegemoetkoming: 

De opleidingscheque wordt voor 50% gefinancierd door ACTIRIS, met een maximum van 2.250 €.

Het saldo is ten laste van de werkgever of van de zelfstandige werknemer in hoofdberoep.

Onverenigbaarheden: 

De opleidingscheques zijn cumuleerbaar met de taalcheques en de ICT-cheques.

Procedure: 

De keuze van de opleidingen - de inhoud, het aantal uren en de praktische modaliteiten - wordt bepaald in overleg met de werkzoekende, de nieuwe werkgever en een opleidingscentrum, of wordt opgesteld in een opleidingsplan met de consulent van ACTIRIS, indien de betrokkene overweegt om zich te vestigen als zelfstandige.

VOOR de vestiging als zelfstandige of de aanwerving, moet de werkzoekende een "waardebon" aanvragen. Deze bon kan worden afgehaald bij ACTIRIS.

NA de ondertekening van het arbeidscontract OF de vestiging als zelfstandige, zal de betrokkene zijn opleidingscheques krijgen in ruil voor de waardebon, samen met het opleidingsplan en een kopie van het arbeidscontract of het bewijs van de inschrijving als zelfstandige.

De opleiding moet beginnen binnen de 60 dagen na de uitgifte van de waardebon en aflopen binnen de 6 maanden na de aanwerving als loontrekkende of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer informatie:

02 800 42 42 of 0800 555 66 & opleidingscheque@actiris.be

Instellingen: 

Nuttige links

Instellingen:

Documenten