Steun ter bevordering van het industrieel onderzoek (Explore)

Korte beschrijving: 

Via de actie Explore financiert Innoviris industriële onderzoeksprojecten.

Industrieel onderzoek is het geheel van acties, kritisch onderzoek en gepland werk dat leidt tot nieuwe handelingen en wetenschappelijke kennis. De resultaten van industrieel onderzoek worden gebruikt om een product, proces of dienst te perfectioneren.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

U komt in aanmerking voor Explore als:

 • uw onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • u een vernieuwend industriële onderzoeksproject of experimenteel ontwikkelingsproject kan voorstellen
 • u kunt aantonen dat uw project in experimentele ontwikkeling een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • u kunt aantonen dat uw onderneming haar deel van de kosten voor het project op zich kan nemen
 • uw onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Gewest is nagekomen.
Voorwaarden: 

De Regering beslist over de toekenning van RDI-steun aan de hand van deze criteria :

 • het vernieuwende karakter van het project in verhouding tot de bestaande kennis en/of technieken
 • de te overwinnen wetenschappelijke en/of technologische risico's om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • de relevantie van het voorgestelde werkprogramma en de reële haalbaarheid van de planning
 • de competentie van het RDI-team en zijn bekwaamheid om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen
 • het nut van het project of van de tijdelijke rekrutering van personeel in verhouding tot de industriële en/of commerciële strategie van de promotor
 • de vooruitzichten op industriële en commerciële valorisatie van de verwachte resultaten
 • de potentiële invloed van die valorisatie op de economie, de tewerkstelling en op het milieu op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • de capaciteit van de aanvrager om zijn deel van de kosten m.b.t. de uitvoering van het voorgestelde werkprogramma te financieren.
Tegemoetkoming: 

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

 Subsidie
ZKO/KO70%
MO60%
GO50%

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.

Onder "effectieve samenwerking" verstaan we elk partnership waarvan de partijen:

 • gezamenlijk deelnemen aan het ontwerp van het project
 • samen bijdragen in de uitvoering en
 • de risico's en resultaten delen.

We onderscheiden drie vormen van effectieve samenwerking

Nationale samenwerking
 • Brussels bedrijf + Belgische onderneming(en) die onafhankelijk zijn in hun aandeelhoudersstructuur
 • Ten minste één KMO in het partnership
 • Budget per partner < 70% van het totale budget
Internationale samenwerking
 • Brussels bedrijf + Belgische onderneming(en) die onafhankelijk zijn in hun aandeelhoudersstructuur
 • Budget per partner < 70% van het totale budget
Samenwerking met een onderzoeksinstelling
 • Budget onderzoeksinstelling > 10% van het totale budget
 • Publicatierecht van de resultaten bevonden door de onderzoeksinstelling
Procedure: 

Dien uw aanvraag op elk moment van het jaar in via een formulier beschikbaar op de website van Innorivis.

Documenten