Steun voor consultancy: extern advies

Korte beschrijving: 

Nood aan het advies van een externe consultant ? U kan een subsidie krijgen die tot 50% van de kosten van de interventie dekt!

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

 • u hebt een micro-, kleine of middelgrote onderneming ;

 • u bent actief in de toegestane sectoren ;

 • u dient gevestigd te zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; 

 • u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming ;

 • u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun.

Voorwaarden: 

Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen… U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw onderneming tot doel heeft. In geen geval kan het gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, of om advies inzake publiciteit.

U mag vrijelijk een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft (de ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel). Hij dient onafhankelijk te zijn van uw onderneming.

U kan geen steun ontvangen indien [1] :

 • de consultancy-opdracht in verband staat met de normale werkingskosten of met het normale, terugkerende beheer van uw onderneming;

 • als uw onderneming intern al beschikt over de expertise voor de missie van de consultant.

Noteer dat de taken die kunnen voortvloeien uit de aanbevelingen van de consultant (prospectie, commerciële opvolging, opvragen van informatie…) niet subsidieerbaar zijn. Evenmin kan u steun aanvragen voor het beroep doen op personeel dat op zelfstandige basis aangenomen werd en die regelmatige of langetermijnmissies uitvoeren. Algemeen zijn de kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden uitgesloten.

[1] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Steun inzake Pre-aciviteit en de Steun voor Studies en Diensten van Externe Consultants (Regelgeving).

Tegemoetkoming: 

De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd.

Percentage van de steun50 % van de kosten voor studie/extern advies
Minimumbedrag van de steun500 €
Maximumbedrag van de steun [1]15.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen2 per burgerlijk jaar

[1] Per burgerlijk jaar mag de kost voor externe adviezen niet hoger zijn dan de eigen middelen van de onderneming, verhoogd met de schulden op meer dan één jaar.

 

Procedure: 

Uw aanvraag moet voor het begin van de missie van de consultant ingediend worden. Ze dient volgende documenten te bevatten:

 • het aanvraagformulier

 • bij te voegen documenten :

  • kopie van de inschrijving bij het Handelsregister of het Ondernemingsloket ;

  • fotokopie van een document dat bewijst hoeveel personen bij het bedrijf tewerkgesteld worden ;

  • fotokopie van een document dat de omzet bewijst die gerealiseerd werd in het jaar voorafgaand aan de aanvraag of een fotokopie van het laatste aanslagbiljet voor zelfstandigen ;

  • kopie van de offerte van de consultant ;

  • documenten betreffende de consultant (kopie van de statuten, curriculum vitae, lijst met referenties) ;

  • ontwerp van overeenkomst ;

  • document dat het bedrag van de eigen middelen vermeldt en de langlopende schulden ;

  • lijst met alle steun die uw onderneming al heeft ontvangen tijdens het lopende boekjaaren tijdens de twee voorgaande boekjaren.

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de opdracht is voltooid. Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

 • een kopie van de factuur en een bewijs van de betaling van de opdracht (fotokopie van het bankrekeninguittreksel) ;

 • een evaluatierapport opgesteld door de onderneming, met een evaluatie van het belang en de mate van tevredenheid van de opdracht ;

 • een kopie van het eindrapport opgesteld door de consultant.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de directie Steun aan Ondernemingen, bij de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Nuttige links

Documenten