Taalcheques Matching

Korte beschrijving: 

Deze maatregel moet de aanwerving bevorderen van werkzoekenden wier onvoldoende kennis van een taal (Frans, Nederlands of Engels) een hindernis vormt om een job te vinden of een onderneming te starten. 

De taalcursus wordt voor 100% door ACTIRIS gefinancierd in de vorm van een aantal uren individuele taallessen.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Werkzoekenden die net een job hebben gevonden of die overwegen om zich als zelfstandige te vestigen.

Voorwaarden: 

De werkzoekende :

 • is ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende,

 • is gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

 • werd door Actiris voorgesteld aan de werkgever die zijn werkaanbieding liet beheren door Select actiris OF gaat zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep,

 • kent ten minste één van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

 • heeft een taaltest afgelegd bij Actiris

 • is in het bezit van een Taalcheque Matching, uitgereikt door de Taalhoek van Actiris.

 De werkgevers moeten:

 • hun maatschappelijke zetel in het Brussels Gewest hebben

 • een arbeidscontract voorstellen

  • van onbepaalde duur of van bepaalde duur met een minimum van 3 maanden

  • voor op zijn minst een halftijdse betrekking. 

 • overhandigen een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst aan Actiris.

De opleiding moet beginnen binnen de 60 dagen na de uitgifte van de waardebon en aflopen binnen de 4 maanden na de aanwerving als loontrekkende of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

De werkzoekenden die zich als zelfstandige vestigen, moeten dat doen in hoofdberoep.

Tegemoetkoming: 

De taalcheques worden voor 100% door ACTIRIS gefinancierd.

Nadat de werkzoekende is aangeworven, kan hij zijn opleiding starten bij een verstrekker van taalcursussen die hij vrij kan kiezen uit de lijst met partners van ACTIRIS.

Onverenigbaarheden: 

Cumuleerbaar met de opleidingscheques en de ICT-cheques.

Procedure: 

VOOR de ondertekening van het contract of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, moet de werkzoekende een taaltest afleggen in de Taalhoek of een van de antennes van ACTIRIS. Hij zal een "waardebon" ontvangen.

NADAT hij zijn arbeidscontract heeft ondertekend of het statuut van zelfstandige in hoofdberoep heeft verworven, zal hij een taalcheque ontvangen in ruil voor de ingevulde "waardebon" en een kopie van het arbeidscontract of een bewijs van het statuut van zelfstandige (inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen).

Meer informatie?
Taalhoek: 02 505 11 97
taalhoek@actiris.be

Instellingen: 

Nuttige links

Instellingen:

Documenten