Vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen - Doelgroep : Oudere werknemers

Korte beschrijving: 

Voor werknemers vanaf 57 jaar geldt een vermindering van de aan de RSZ verschuldigde werkgeversbijdragen variërend naar leeftijd en afhankelijk van het refertekwartaalloon.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Als u een werkgever uit de privé-sector bent, en u behoort niet tot een sociale maribel sector (met uitzondering van werkgevers uit de sector van de gezins- en bejaardenhulp die wel in aanmerking komen), dan komt u voor deze vermindering in aanmerking.

Werkgevers uit de openbare sector vallen op een paar uitzonderingen na niet onder de toepassing.

Voorwaarden: 

Het moet gaan om een gewone arbeider of bediende, dwz. iemand die onderworpen is aan alle basisregelingen van de sociale zekerheid. Enkel zij die een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan een vastgelegde loongrens (10.500 EUR, 1 oktober 2017), en minstens 57 jaar zijn op het einde van het kwartaal, komen in aanmerking.

Zowel de werknemers die u nieuw in dienst neemt na die leeftijd, als werknemers die reeds bij u aan het werk waren, komen in aanmerking.

Tegemoetkoming: 

U kan de werkgeversbijdragen die u per kwartaal aan de RSZ moet betalen, verminderen met volgende bedragen:

  • voor werknemers vanaf 55 to 64 jaar --> 1000,00 EUR

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor de werknemer verschuldigd zijn.

Opgelet: deze bedragen worden u slechts toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal of werkt hij slechts deeltijds, dan wordt het bedrag proportioneel verminderd. De precieze berekeningsregels van deze vermindering kunt u nalezen op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Onverenigbaarheden: 

Deze maatregel kan niet gecumuleerd worden met een andere specifieke maatregel waarbij een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen wordt toegestaan.

Procedure: 

Deze maatregel kan niet gecumuleerd worden met een andere specifieke maatregel waarbij een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen wordt toegestaan.

De stukken ter staving van de doelgroepvermindering moet hij bijhouden gedurende de verjaringstermijn en op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen voorleggen.

Nuttige links

Documenten