Vestigingspremie

Korte beschrijving: 

De toekenning van een compensatietussenkomst voor rendementsverlies ten einde een gehandicapte persoon te helpen die zich als zelfstandige wenst te vestigen op het territorium van het BHG of die zijn zelfstandige aktiviteiten hervat na een arbeidsonderbreking veroorzaakt door een ongeval of ziekte, of die zijn arbeidsaktiviteit wenst te vrijwaren wanneer die door zijn gebreken in het gedrang komt.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Elke gehandicapte persoon die:

  • zich als zelfstandige wenst te vestigen op het territorium van het BHG
  • er zijn zelfstandige aktiviteiten hervat na een arbeidsonderbreking wegens een ongeval of ziekte 
  • zijn beroepsaktviteit wenst te vrijwaren wanneer die door zijn gebreken in het gedrang komt.
Voorwaarden: 

De gehandicapte persoon die de aanvraag doet dient

  • ingeschreven te zijn bij  PHARE
  • gedomicilieerd te zijn in één van 19 gemeenten van het BHG
  • geen andere andere bezoldigde zelfstandige aktiviteit uit te oefenen die meer dan een halftijdse bedraagt

Bovendien moet de sociale zetel van de zelfstandige aktiviteit zich op het territorium van het BHG bevinden.

Tegemoetkoming: 

Het betreft een financiële tegemoetkoming die voor een bepaalde tijdsduur aan de gehandicapte persoon wordt toegekend.

Deze wordt bepaald door een percentage van het gemiddelde minimum maandinkomen zoals gewaarborgd door CAO nr. 43 van 2 mei 1988 (hetzij 1.362,49 € op 1/9/2008) en kan niet meer dan 50 % daarvan bedragen. Dit percentage komt overeen met het geleden rendementsverlies van de aanvrager.

De tegemoetkoming kan ten vroegste op de datum van ontvangst van aanvraag worden toegekend.

Duur:
Deze wordt voor een periode van 1 jaar vastgelegd en kan naargelang het aanhouden van het rendementsverlies worden verlengd.

Procedure: 

De aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Phare door middel van het door deze dienst opgestelde document.

De aanvraag wordt aan een onderzoek onderworpen voor wat betreft:

  • de professionele indicaties en contra-indicaties met betrekking tot de beperking en de restcapaciteiten;
  • de eisen van het werk;
  • de beroepskwalificatie;
  • de technische, economische en financiële levensvatbaarheid van het project of de activiteit.

De Dienst Phare stelt het tegemoetkomingspercentage vast en brengt de persoon met een handicap op de hoogte van de beslissing.