Voorafgaande beslissing in fiscale zaken (ruling)

Korte beschrijving: 

Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om aan de Federale Overheidsdienst Financiën een voorafgaande beslissing te vragen betreffende de toepassing van de belastingwetten die onder zijn bevoegdheid vallen of waarvan hij de inning en de invordering verzekert.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Een aanvraag om voorafgaande beslissing kan worden ingediend door elke behoorlijk geïdentificeerde aanvrager. Het kan dus een belastingplichtige betreffen die inwoner of niet-inwoner is, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, al dan niet in het kader van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid. Het kan eveneens een buitenlandse aanvrager betreffen die het voornemen heeft zich in België te vestigen of er te investeren.

Onverenigbaarheden: 

In een aantal situaties kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven:

  • Als de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op fiscaal vlak reeds gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op fiscaal vlak het voorwerp uitmaken van een administratief beroep of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager;
  • Als de aanvraag betrekking heeft op elke toepassing van een belastingwet betreffende invordering en vervolgingen;
  • Als de aanvraag betrekking heeft op de inkomstenbelastingen en bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;
  • Als de aanvraag betrekking heeft op de inkomstenbelastingen en de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.
Procedure: 

De beslissing moet binnen drie maanden ter kennis gebracht worden van de aanvrager. In onderlinge overeenstemming kan deze termijn worden gewijzigd. De Administratie zal de aanvrager over de aldus vastgestelde antwoordtermijn inlichten binnen 15 werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is. Een voorafgaande beslissing zal in principe gelden voor een periode van maximaal 5 jaar.

Formulieren: