Beroepsinlevingsovereenkomst

Korte beschrijving: 

De beroepsinlevingsovereenkomst wordt in gedefinieerd als zijnde de overeenkomst waarbij een persoon, stagiair genoemd, in het kader van zijn opleiding kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door het uitvoeren van arbeidsprestaties.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Werkgevers uit de profit- en de non-profitsector. Enkel voor Brusselse werkgevers.

Voorwaarden: 

Soms activiteiten zijn uitgesloten:

 • opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
 • de arbeidsprestaties uitgevoerd door leerlingen of studenten in het kader van een gevolgde opleiding in een door de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest ingerichte, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum, voor zover de arbeidsprestaties 60 dagen bij eenzelfde werkgever of stagemeester niet overschrijden in de loop van een school- of academiejaar wat de onderwijsinstellingen betreft, in de loop van een kalenderjaar wat de opleidingscentra betreft.
 • de stages waarvan de duur expliciet wordt vastgesteld door de bevoegde overheid in het kader van een opleiding die leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid; het betreft hier meer bepaald het leerlingstelsel in de middenstand en het industrieel leerlingstelsel;
 • de stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel dienstverlenend beroep en die tijdens hun stage onderworpen zijn aan de deontologie van een orde of een instituut dat opgericht is door wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Ingeval van twijfel, raden we u aan contact op te nemen met de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.
Tegemoetkoming: 

De vergoeding van de stagiair:

de vergoeding van de stagiair: het doel van een bedrijfsstage bestaat erin de stagiair een  praktische opleiding te laten doorlopen en derhalve heeft de stagiair geen recht op loon dat de tegenwaarde zou zijn van zijn arbeidsprestatie.

Sinds 1 december 2012 gelden volgende bedragen als minimumvergoeding:

15 jaar     480,60 €
16 jaar     527,70 €
17 jaar     570,70 € 
18 jaar     615,80 €
19 jaar     660,80 €
20 jaar     705,90 €
21 jaar  en +    751 €

Procedure: 

Welke soort overeenkomst:

 • De beroepsinlevingsovereenkomst wordt schriftelijk of elektronisch opgesteld, ten laatste bij het begin van de stage.
 • Enkele punten moeten verplicht vermeld worden, een model van een beroepsinlevingsovereenkomst kan u hier downloaden. (PDF)
 • Het programma of opleidingsplan maakt zeker deel uit van de overeenkomst. Dit opleidingsplan maakt u samen op met Bruxelles Formation (FR) of de VDAB / RDB (NL).
 • U geeft de stagiair een afschrift van het arbeidsreglement en neemt een verzekering tegen eventuele ongelukken tijdens en op weg naar en van het werk.

De overeenkomst moet bovendien het volgende vermelden:

 • de identiteit van de partijen
 • de plaats van uitvoering van de overeenkomst
 • het voorwerp en de duur van de beroepsinlevingsovereenkomst
 • De dagelijkse en wekelijkse duur van aanwezigheid in de onderneming. De wekelijkse duur mag niet minder zijn dan een halftijdse betrekking.
 • De overeengekomen vergoeding of de berekeningswijze en –basis. Het minimum zal echter vastgesteld worden door het barema dat van toepassing is op het industrieel leerwezen.
 • De wijze waarop een einde gemaakt kan worden aan de beroepsinlevingsovereenkomst.

Het opleidingsplan maakt integraal deel uit van de beroepsinlevingsovereenkomst. Zonder opleidingsplan is de overeenkomst niet geldig. Het opleidingplan wordt goedgekeurd door de bevoegde instelling, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om:

Bron: www.actiris.be en  www.werk.belgie.be.

Documenten